Regulamin konkursu ,,Przyjadę do Ciebie przygotować z Tobą monoporcję"

Regulamin konkursu "Przyjadę do Ciebie przygotować z Tobą monoporcję"

 §1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie. Przyjadę do Ciebie przygotować z Tobą monoporcję" (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jej przebiegu (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem konkursu jest SŁODKI STÓŁ Urszula Janusz z siedzibą w ul. Warszawska 12, 96-321 Żabia Wola, adres e-mail: info@urszi.pl, NIP: 521 317 86 29, REGON: 361559845. (dalej: „Organizator”)
 3. Konkurs polega na tym, iż w okresie jego obowiązywania, osoba biorąca udział w konkursie organizowanym przez Organizatora (dalej „Uczestnik”) ma możliwość wygrania osobistej wizyty Organizatora w domu/pracowni zwycięzcy, w celu wspólnego przygotowania monoporcji na warunkach i po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.

 

 §2

CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI

 1. Konkurs trwa od dnia 23.08.2023 r. od godziny 14:00 do dnia 30.09.2023 r. do godziny 23:59. 
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.10.2023 r.

 §3

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup SZKOLENIA ONLINE MONOPORCJE-SERIA PRO. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:
  a) Być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  b) Posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  c) Zakupić lub posiadać SZKOLENIE ONLINE MONOPORCJE – SERIA PRO.
  d) Zostawić komentarz pod konkursowym postem, który będzie zawierał numer zamówienia oraz odpowiedź na pytanie: Dlaczego to ciebie mam wybrać do wspólnego przygotowania monoporcji?
  e) Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.
  f) Zobowiąże się do posiadania składników oraz sprzętu potrzebnego do wykonania MONOPORCJI. Lista składników oraz potrzebny sprzęt będą udostępnione drogą e-mailową do tygodnia czasu po uzgodnieniu terminu realizacji nagrody.
  g) Zobowiąże się do udostepnienia miejsca (kuchnia/pracownia), gdzie można przygotować      monoporcje.
  h) Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia

 

§4

NAGRODA

 

 1. Spośród Uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie i spełnią warunki, o których mowa w §4, zostanie wybrana jedna osoba, której odpowiedź na konkursowe pytanie będzie najciekawsza w ocenie Organizatorów. (dalej: „Zwycięzca”).
 2. Nagrodą jest osobista wizyta Organizatora w domu/pracowni Zwycięzcy, w celu wspólnego przygotowania monoporcji(dalej: „Nagroda”)
 3. Czas realizacji Nagrody to rok od momentu ogłoszenia wyników.
 4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników. Zwycięzca będzie zobowiązany udostępnić dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) w celu umówienia się na termin wizyty Organizatora w domu/pracowni Zwycięzcy. Organizator zastrzega sobie, iż termin ten musi być dogodny zarówno dla Zwycięzcy jak i Organizatora.
 5. W przypadku braku odpowiedzi od Zwycięzcy w ciągu 72 godzin od wysłania wiadomości z informacją o wygranej, Organizator ma prawo wybrać inną osobę jako nowego zwycięzcę. Wówczas osoba ta wchodzi na miejsce pierwszego wybranego Uczestnika, która traci prawo do Nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć lub nagrań z wizyty u zwycięzcy w celach promocyjnych na swoich mediach społecznościowych. W związku z tym, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z wygraną w Konkursie.
 7. W przypadku sprzedaży przygotowanej monoporcji przez zwycięzcę, niedozwolone jest nazwanie jej: urszi, urszicakes oraz nazwami pochodnymi czy zbliżonymi. Zakazane jest również reklamowanie monoporcji wskazującymi na udział Organizatora w ich tworzeniu. W przypadku naruszenia powyższego, Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń o wydanie  korzyści finansowych uzyskanych w wyniku powyższego.
 8. Zwycięzca może utrwalać i relacjonować na swoich portalach społecznościowych oraz stronach internetowych wygraną w postaci wizyty Organizatora oraz wspólne wykonywanie monoporcji.
 9. Organizator zastrzega, iż przepis na monoporcję jest jego autorskim przepisem, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym Zwycięzca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje związane z tworzeniem monoporcji. Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie dochodzeniem odszkodowania za poniesione straty oraz uzyskane przez Zwycięzcę korzyści.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inną formę równowartościowej nagrody.

 

 

 §5

POZOSTAŁE

 

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i realizacją Nagrody.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uzasadnionych przyczyn - pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na portalu społecznościowym Organizatora. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich podania do wiadomości w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne regulaminy umieszczone na Stronie Internetowej w tym w szczególności regulamin sklepu internetowego www.urszi.pl
 6. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium